بم، ارگ بم
میراث در معرض خطر
خاطره ایکه حفظ و زنده خوهد شد

نقشه دو: سایت پلان شهر بم با قلعه در شمال آن

نقشه دو: سایت پلان شهر بم با قلعه در شمال آن