بم، ارگ بم
میراث در معرض خطر
خاطره ایکه حفظ و زنده خوهد شد

نقشه سه: موقعیت ارگ تاریخی در شهر بم

نقشه سه: موقعیت ارگ تاریخی در شهر بم