بم، ارگ بم
میراث در معرض خطر
خاطره ایکه حفظ و زنده خوهد شد

ارگ بم, ایران: اخبار

2015-01-10

We exhibited our project at Toyo Bunko Museum "Islam" starting from today (Exhibition of Digital Cultural Heritage in a Real Space).

2015-01-05

Citadel and Major Buildings in Districts was released.

2014-02-24

International Symposium 2014 was introduced : (1) NHK news A Ruin Demolished by an Earthquake Reconstructed by Computer Graphics (in Japanese). (2) University of Tehran (in Iranian). (3) Embassy of Japan in Iran Seminar on the Restoration of Arg-e-Bam using 3D technology (in Japanese)

2014-02-23

To memorize the 10th anniversary, and the completion of the main part of 3D models, international symposium 2014 and exhibition was held at Tehran University.

2013-12-26

On the 10th anniversary of Bam Earthquake, we uploaded three videos to YouTube Digital Silk Road Channel selected from our collection, 3D CG Reconstruction: Introductory Walk-through Video.

2013-12-02

Bam3DCG was updated to include new data from the recent progress of our research.

2012-06-05

Three new videos were added to 3D CG Reconstruction: Introductory Walk-through Video, now providing five videos in total for viewing.

2011-07-27

A walkthrough video on three dimensinoal computer graphics reconstruction is released.

2011-06-01

An introductory video on three dimensinoal computer graphics reconstruction is released.

2008-12-26

Just before the 5th anniversary of the earthquake, a new Website Bam3DCG is released for the dissemination of research results. Some video can be seen from Virtual Reality.

2007-12-26

This project was introduced in NHK Ohayo Nippon (December 26, 2007) with the title "Iran, a historical site is being reconstructed by CG."

2007-09-11

Mainichi Weekly on September 15, 2007, the project was introduced in the article Arg-e Bam: Heritage reclaimed from rubble.

2006-08-02

بازدید سر اورل اشتاین از بم در حدود 1930 ، گشوده شده است

2006-06-19

سی و دو عکس قبل از زلزله از ارگ بم دریافت کردیم. این تصاویر توسط یک معمار فرانسوی تهیه شده است.

2006-06-07

صفحه مربوط به واقعیت مجازی را راه اندازی کرده ایم.

2006-05-02

در برنامه عمومی شبکه ان.اچ.کی. ژاپن (NHK General TV program) در تاریخ چهارم می در ساعت 18:39-18:10 پروژه معرفی خواهد شد. نام این برنامه پیام کمک برای میراث جهانی (SOS from World Heritage) است که به زبان ژاپنی پخش خواهد شد.

2005-11-04

ما بیست و چهار عکس ازژاپن از ارگ بم پیش از زلزله دریافت کردیم. همچنین چهل و سه تصویر گرفته شده توسط گروه ما (DSR team) به هنگام بازدید از ارگ بم در ماه سپتامبر 2005 اضافه شده است.

2005-02-01

فعالیت الهام اندرودی پیرامون بازسازی سه بعدی و واقعیت مجازی ارگ بم و میراث وابسته به آن در بخش فرهنگی روزنامه نیهون کیی زای ( Nihon Keizai Shimbun, Culture Section) در اولین سالگرد زلزله بم به زبان ژاپنی منتشر شده است.

2005-01-30

ما هجده عکس جدید از ژاپن دریافت کردیم و مجموعه تصاویر از مرز صد عدد گذشت.

2005-01-03

ما بیست و چهار عکس جدید از ژاپن دریافت کردیم.

2004-07-19

فعالیت مربوط به این وبسایت در برنامه تلویزیونی پیرامون معرفی میراث جهانی در فهرست یونسکو توسط شبکه ان.اچ.کی. ژاپن (NHK General TV program) به زبان ژاپنی منعکس شد.

2004-04-13

یک عدد فیلم و چهارده عکس از چک دریافت شده است. بویژه فیلم به مدت پنج دقیقه مجموعه با ارزشی است.

2004-02-29

ما پنج عکس جدید دریافت کردیم. راهبرد ما برای نگهداری ازداده ها و مسئله حق تکثیر نیز با وضوح بیشتری مطرح شده است.

2004-01-22

ما بیست و هفت عکس جدید اضافه کردیم. همچنان امیدوار به همراهی و مشارکت عکاسان هستیم.

2004-01-14

عکس هوایی QuickBird از DigitalGlobe (توزیع شده توسط Hitachi Software) تغییرات ارگ بم در قبل و پس اززلزله را ثبت کرده است. این دو عکس در بخش تصاویر ماهواره ای قبل و بعد از زلزله ارائه شده است.

2004-01-13

دو عکس ارائه شده از سوی گروههای مختلف اضافه شده اند. همچنان امیدوار به همراهی و مشارکت عکاسان هستیم.

2004-01-12

ما هشت عکس جدید دریافت کردیم. همچنان امیدوار به همراهی و مشارکت عکاسان هستیم.

2004-01-06

عکس ماهواره ای IKONOS از شرکت Space Imaging, Inc. پس از زلزله درصفحه مربوط اضافه شده است.

2003-12-31

در پاسخ به تخریب وسیع ارگ بم و سایر آثار تاریخی شهر بم توسط زلزله وبسایت ارگ بم، ایران، ثبت اسناد و داده ها جهت غلبه بر زلزله راه اندازی شده است.

2003-12-26

زلزله مهیبی در شهر بم در ایران اتفاق افتاد و ارگ بم به شدت آسیب دیده و تخریب شد.