National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0210 Memoir on Maps of Chinese Turkistan and Kansu : vol.1
Memoir on Maps of Chinese Turkistan and Kansu : vol.1 / Page 210 (Grayscale High Resolution Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000215
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

 

1:8.4'   INDEX OF LOCAL NAMES

P`o-ch`êng-tzu (of Va-shih), ruins, 40. A. 5.

Po-chi-kou, cultiv.,. 40. A. 4.

Po-chi-pao, vill., 38. D. 4.

Po-lo-hu-tung, cultiv., 41. D. 1.

Po-shih-t`ou-ho, stream, 41. A. 1.

Po-yang-ho, river, 40. D. 5; 41. D. 1.

Pôdak-aral, island, 12. B. 1.

Podung-kotan, loc., 12. D. 3.

Pokhluk-kàréz, vill., 28. C. 3.

Pokhuy-cheke, loc., 21. D. 2.

Polling-jilga, valley, 6. C. 2.

Pölur, vill, 14. C. 4.

Pom-dawàn, pass, 9. D. 4.

Fomaz-kir, hill, 14. C. 4.

Ponak, vill., 14. C. 2.

Ponak-akin, river-bed, 14. C. 3.

Pondara, vill., 14. D. 3.

Popan, vill., 5. Q. 4.

Popang-sai, loc., 6. C. 1.

Popuna, vill., 9. C. .3.

Pör-jilga, valley, 2. D. 3.

Portàsh, loc., 9..A. 4.

Portàsh-jilga, valley, 9. A. 4.

Porun-aghzi, valley, 14. A. 3.

Posgam, market vill., 5. C. 4.

Potakla, vill., 9. D. 2.

Pu-lung-chi (Bulungir), vill., 40. B. 4.

Pujiya, vill., 9..C. 3.

Pukhto-aghzi, loc., 5. A. 4.

Punga, loc„ 14. A. 1.

Pupchak, loc., 22. D. 3.

Pusha, vill., 9. B. 4.

Pusha-jilga, valley, 9. B. 4.

Pusha-yailak, loc., 9. B. 4.

Puski, oasis, 9. B. 2.

Puski R., 9. B. 2.

Puski-lanÿar, vill., 9. B. 2.

Pussa, vill., 6. C. 2.

  1.  

Rahim-langar, habit., 5. B. 1. Rahmànpur, vill., 14. A. 2. Rahmânpur-üstang, canal, 14. A. 2. Ramzân-bàgh, viii., 6. C. 1.

Rang (of Sarikol), grazing gr., 3. C. 2. Rang (of Uhigh-art), loc., 2. B. 2. Rang-jilga, valley, 2. C. 4.

Raskale, cult., 1. D. 4.

Raskam, cultiv., 9. B. 3.

Rasûl-toghrak, vill., 5. C. 3.

Rawache (of Merket), vill., 5. D. 3. Rawache (of Mésha), vill., 5. C. 3. Rawak (of Chira), ruin, 14. B. 2. Rawak (of Khotan), ruined site, 14. C. 1. Rawak (of Shahyàr), loc., 17. C. 2. Rawak Stùpa, ruin, 14. A. 2. Richthofen Range, 43. B. 2.

Rowush, vill., 6. C. 2.

Röza-bai-tumshuki, loc., 13. A. 1. Rusal-kum, loc., 5. B. 2.

Rushan, cultiv., 14. A. 4.

  1.  

Sach-kâk, loc., 5. D. 2.

Sadak-k61, lagoon, 29. A. 4; 30. A. 1.

Sadek-ashti-dong, hill, 19. A. 3.

Sàdik-köl, lagoon, 30. B. 2.

Sàduk-langar, loc., 5. B. 3.

Safsgôs, cultiv., 3. C. 1.

Sagan-tung-bulak, spring, 25. C. 2.

Saghiz-kan-art, pass, 7. B. 3.

Saghiz-kan-art (Kapchigai), gorge, 7. B. 3.

Saghizlik-yailak, loc., 14. D. 2.

Saglân-kàréz, vill., 28. D. 3.

Sai-arik (of Khotan), vill., 14. A. 2.

Sai-arik (of Karghalik), vill., 7. D. 3.

Sai-atla, vill., 14. D. 3.

Sai-bagh (of Kashgar), vill., 2. D. 2.

Sai-bagh (of Keriya), vill., 14. D. 3.

Sai-bàgh (of Khotan), vill., 9. D. 2.

Sai-bagh (of Moji), vill., 9. B. 2.

Sai-bagh (of Nùra), loc., 14. C. 4.

Sai-bagh R., 14. C. 4.

Sai-bagh-langar, habit., 2. D. Z.

Sai-cheke, loe., 25. B. 2.

Sai-kàréz, vill., 28. D. 3.

Sai-kichik, vill., 5. C. 4.

Sai-langar (of Pialma), station, 9. B. 2.

Sai-langar (of Turfan), station, 28. C. 3.

Sai-langar (of Yarkand), habit., 5. B. 4.

Sai-öghil, loc., 14. A. 1.

Sai-tügemen, vill., 21. A. 1.

Saide-kol-jilga, valley, 3. C. 2.

Saidulla-kenti, vill., 9. A. 2.

Saighan, vill., 5. A. 2.

Sailik, vill., 21. D. 1.

Sainak-öghil, loc., 9. A.•3.

Sainik, loc., 21. B. 2.

Sairam, vill. tract, 17. A. 1.

Sairam-bàzâr, town, 17. A. 1.

Sairam-bulak, vill., 7. C. 2.

Sairam-mazàr, shrine, 7. B. 3.

Sairam-kapchigai, gorge, 7. B. 3.

Sakâgha, loc., 17. B. 1.

Sake, loc., 14. A. 3.

Sake-jilga, valley, 14. A. 3.

Sakhta-ghol, valley, 25. C. 1.

Saksak, vill., 7. D. 2.

Salek-jilga, valley, 2. Ç: 4.

Salkanji, cultiv., 23. C. 2,

Saljelik-langar, vill., 5. C. 3.

Saljilik, vill., 14. C. 2.

Sàmân, cultiv., 2. D. 3.

Sampula-bazar, town, 14. A. 2.

Samruk-jilga, valley, 9. A. 3.

Samsak-daryà, river-bed, 17. B. 3.

San-chi-p`o, vill., 43. B. 1.

San-chio-ch`üan-tzu, loc., 38. D. 4.

San-hsi-ko-tzu, loc., 31. A. 1.

San-hsi-lo, loc., 29. A. 1.

San-ko-ch`iian, station, 31. B. 1,

San-kung-p`o-cli`êng-tzu, ruin, 38. D. 4.

San-pa, vill., 46. A. 2.

San-pu, vill., 46. B. 3.

San-shan-k`ou, habit., 28. B. 2.

San-tao-kou, vill., 40. B. 5.

San-Vo-wan, loc., 46. B. 5.

San-tun, vill., 42. C. 4.

Sandoklu-jilga, valley, 9. D. 3..

Sanesh-dawan, pass, 6. C. 3.