Silk Road in Photographs

Sengim-aghiz
Sengim-aghiz
Sengim-aghiz
Route to bezeklik temple caves
Sengim-aghiz
Sengim-aghiz
Huoyan moutains
Huoyan moutains
Huoyan moutains
Huoyan moutains
Toyuk village
Toyuk village
Toyuk village
Toyuk village
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk temple caves
Toyuk village
Toyuk village
Toyuk village
Toyuk village
Toyuk village
Toyuk village
Toyuk village
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi
Ruined town of Subashi