National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF Graphics   Japanese English
0272 Mongoliya i Amdo i mertby gorod Khara-Khoto : vol.1
Mongoliya i Amdo i mertby gorod Khara-Khoto : vol.1 / Page 272 (Grayscale High Resolution Image)

Captions

[Photo] Лама Иши

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000235
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

 

— 97g

`аічгаА,j •э 0~т oґ чаегиіиноц едАгедацитаг `о;чгаодтча иагии -F0[W[I xАХt~os ічгенаед асчиошодl чаигетiчга `огаїt и ii 'иинаг -е~нго а •игоіи о.гогаат оХ аен гежда~ге и ног~а хадг аинапаг

  • чгиг ненегаадаи он чvжохr о;инаьдоlо АwaflІgo шатен « wEraйѓadц wIчH~tod шитЕи н~

аеи ~.аноц iчХо;гу•даи aж иош» `ити ешеи rudiui.i `«чаоiахеи

  • хиинаХ?феги 0'.Ю и   'ш иачгиионегао `игц ионгедуо
    'ш `аинегйауо инаш а ги~и `енеи-ниґ1-етеие Fïawиgo1и `~адн иіgнгЮш `ачнеіюоди еи •еаоиа олоннеХн wаинанlоicчи шиlодго

  • o1чгaoнчиагижогоп `шаиигаионоца — аонаег,i е `иуаа чгежда~н

т~ачнашА шиона иагиаедноц чнапо ити ewer оньии   хиг%
-оіежАдно ен аинаггеЕќци аонжгоХ гиінои~иоди ипіи ешег `~гжа~о хиоаа шоигагеlоу `шаинажога iцинааьигаиге `шогаод шиноэічу

  • енИ-неоl

  • нІчґ ii ґеце~-одаиаа н р   хегадаи •a •г `~итАaнe~fliдejjT
    итадiчгаенои а'агаtааоа on' иогиХохен оlодогон ноиаьон ноиед

um" еiue

'Hrn еi~еи — гтегy аигаажинн и пеlоу иwадап -`иоґоiиудаи хигЁ flагаґеги wea и гічуидц ишен а иачгишонен~оц и iii ен аен чгиxоноди `чдaпаZ •ииигаатагАи агепен wowea и, `ни-чнеоi

-нiчjї и и1д   и гдоиднед   чниоиflиґацан~ гиаегаоґ онтаиaÂ
иiчдоіон `«і1анетеие» — иоlнои йічнаеднади аж iii ааи иагини ио~но;гудаи енип]ґоихоц olонн~игогаиго о.~атдега hrod g

4

   1   f.

~ •,.т•. .~~.   .

  • .'. ~~~~4~t. '